د ویز

د ویز نام یک گروه راک ایرانی است که توسط کاوه آفاق و علیرضا پوررضا در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد. کمی بعد حامد قناد و آی من به آنها پیوستند. علیرضا در سال ۲۰۱۱ از گروه جدا شد و پدرام آزاد، پیانیست به گروه پیوست. کاوه آفاق در سال ۱۳۹۲ از گروه جدا شد. بعد از مدتی کاوه و علیرضا به این نتیجه میرسند که با توجه به سلایقشون بهتر است کار رو به سمت راک سوق بدهند

post area